resort

Privacybeleid & Verklaring

Betreffende dit beleid

Dit privacybeleid betreft Crystal Shore Properties. Bij Crystal Shore Properties nemen wij uw privacy ernstig en alsdus is dit beleid opgemaakt volgens de vereisten van het General Data Protection Regulations (“GDPR”), met de steun van het legale team van www.legalo.co.uk.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij voor uw persoonlijke gegevens zorgen (in alle situaties waarin we uw gegevens verzamelen) en beschrijft uw privacyrechten en legt ook uit hoe de wet en onze benadering van privacy en persoonlijke gegevens u beschermen.

Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op alle andere privacykennisgeving die we u kunnen verstrekken op het moment dat we gegevens van u verzamelen en moet samen met deze kennisgevingen worden gelezen.

Onze status en details

Voor het doel van de GDPR zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, en alle vragen met betrekking tot de verzameling of verwerking van uw gegevens moeten worden gericht aan onze [gegevensbeschermingsfunctionaris of Privacy Manager] met behulp van de onderstaande contactgegevens:

Naam of titel: Marketing & Client Liaison Officer

E-mailadres: kim@crystalshore-properties.com

Postadres: Centro Comercial Guadalmina 2, Local 6, 29678, San Pedro Alcantara Malaga Spain

Door de website te gebruiken, stemt u in met dit beleid. We zijn voor dit doel geregistreerd bij het Bureau van de Information Commissioner.

 Informatie die we verzamelen

We zullen persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken en opslaan als deze door u rechtstreeks aan ons worden verstrekt. U kunt dit doen in uw hoedanigheid van gebruiker van deze website, door navraag te doen met betrekking tot onze goederen of diensten, klant of leverancier of potentiële leverancier te worden.

Persoonlijke informatie omvat alle informatie die betrekking heeft op u als identificeerbare persoon. Hieronder staan voorbeelden van het type gegevens dat dit kan bevatten:

a. Identiteitsgegevens waaronder voornamen, achternaam, meisjesnaam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat en gebruikersnaam of soortgelijke identificatie.

b. Contact Gegevens kunnen facturering omvatten; bestelling; thuis- of werkadres, e-mailadres en telefoonnummers, persoonlijke of functie en positie.

c. Financiële gegevens kunnen bankrekening- en betaalkaartgegevens bevatten.

d. Speciale categoriegegevens bijvoorbeeld gezondheids- of medische gegevens, gegevens over uw ras, religie, geslacht en politieke opvattingen.

e. Transactiegegevens kunnen betalingen omvatten voor producten en services die u bij ons hebt gekocht, of met betrekking tot betalingen die wij aan u hebben gedaan.

f. Technische gegevens inclusief het internetprotocol (IP) -adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in-typen en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die gebruikt worden om toegang te krijgen tot deze website.

g. Profiel- en gebruiksgegevens kunnen vragen van u bevatten, informatie over aankopen, feedback en antwoorden op enquêtes en hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.

h. Marketinggegevens kunnen details bevatten van elke voorkeur die u ons hebt gegeven met betrekking tot marketingcommunicatie van ons.

We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals geaggregeerde gegevens, gegevens die kunnen worden verkregen uit uw persoonlijke gegevens, maar die u niet direct of indirect identificeren. Dit kan Gebruiksgegevens omvatten die gedetailleerd beschrijven hoe u onze Website gebruikt en de functies en gebieden waarmee u heeft gewerkt.

Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Een reeks verschillende methoden kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen die de volgende methoden kunnen bevatten:

a. Directe interacties met ons in persoon, per post, telefoon, e-mail of anderszins. U mag ons uw identiteit, contactgegevens en financiële informatie geven.

b. Geautomatiseerde technologieën of interacties met onze website, door gebruik te maken van het webaanvraagformulier. U mag ons Identiteits-, contact- en financiële informatie geven.

c. Derden of openbare bronnen (derden kunnen worden gebruikt bij de verwerking van Identiteit, Contact en Financiële categorieën van persoonsgegevens).

Nauwkeurigheid van de gegevens

Het is belangrijk dat de gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. In het geval dat uw gegevens veranderen, laat het ons weten zodat we onze gegevens kunnen bijwerken.

Gebruik van uw informatie

We kunnen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met de GDPR bewaren en verwerken.

De informatie die we over u verzamelen en opslaan wordt voornamelijk gebruikt:

a. Om ons in staat te stellen onze diensten aan u te leveren, om met u te communiceren en onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Dit kan onder meer betrekking hebben op Identiteits-, Contact-, Financiële en Transactiegegevens.

Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze onderneming, zoals verbeteringen aan onze Website of wijzigingen in de service / producten, die van invloed kunnen zijn op onze service of relatie met u. Dit kan identiteits- en contactgegevens omvatten.
c. Als u een bestaande klant bent, kunnen we contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die waarover u eerder een aanbieding had gedaan. Dit kan identiteits- en contactgegevens omvatten.
d. Waar u toestemming heeft gegeven om dergelijke informatie te ontvangen, om informatie te verstrekken over de producten of diensten van andere partijen waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn. Dit kan gegevens over identiteit, contact en marketing omvatten.
e. Waar u toestemming heeft gegeven om onze e-nieuwsbrieven te ontvangen om u die informatie te verstrekken. Dit kan identiteits- en contactgegevens omvatten.
f. Waar we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan onder meer betrekking hebben op identiteits-, contact- en transactiegegevens.
g. Waar dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen. Dit kan alle soorten gegevens omvatten.

Wanneer we uw gegevens verzamelen voor marketingdoeleinden, zullen we altijd uw toestemming vragen, op het moment dat de gegevens worden verzameld, om uw gegevens voor dat doel te gebruiken.

We zullen altijd uw voorafgaande toestemming verkrijgen om uw persoonlijke gegevens met derden te delen voor hun marketingdoeleinden. Dit kan zijn om relevante derde partijen in staat te stellen u te adviseren over producten of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor een andere reden dan het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verkregen, als we bedenken dat we het voor dat andere doel moeten gebruiken en een legitiem belang hebben om dit te doen.

Openbaarmakingvan uw informatie

Er zijn verschillende omstandigheden waarin we uw gegevens aan derden kunnen bekendmaken. Deze omvatten:

a. Regelgevende instanties. We kunnen uw gegevens bekendmaken aan regelgevende instanties om ons in staat te stellen om te voldoen aan de wet en om fraudebescherming te helpen en het kredietrisico te minimaliseren. Dit kan onder meer betrekking hebben op identiteits-, contact- en transactiegegevens.

b. Onze leveranciers. We kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van onze diensten aan u. Dit kan onder meer betrekking hebben op identiteits-, contact- en transactiegegevens.

c. Marketing aan derden. Waar u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan geselecteerde derden die mogelijk contact met u opnemen over hun goederen of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Dit kunnen gegevens over identiteit, contact en marketing omvatten.
d. Zakelijke verkoop. We kunnen uw persoonlijke gegevens buiten onze organisatie bekendmaken: (a) in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa; en (b) indien de zaken van Crystal Shore Properties door een derde partij worden gekocht, in welk geval persoonlijke gegevens die zij over haar klanten bijhouden een van de activa zijn die aan de koper worden overgedragen. Een dergelijke overdracht zal echter alleen plaatsvinden onder voorwaarden dat de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens wordt beschermd en dat de voorwaarden van dit privacybeleid zullen worden nageleefd door de ontvanger.

Houd er rekening mee dat we geen informatie over identificeerbare individuen aan onze adverteerders bekendmaken, maar we kunnen hen af en toe geaggregeerde gegevens verstrekken over bezoekers en klanten van onze website.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens delen met derden, heeft u de mogelijkheid om uw toestemming hiertegen te onthouden wanneer u ons uw gegevens verstrekt op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen, of u kunt dit doen door ons te schrijven op het bovenstaande adres of stuur ons op elk gewenst moment een e-mail naar info@crystalshore-properties.com.

Controle op het gebruik van uw gegevens

Waar we op toestemming vertrouwen als de wettige basis voor het verwerken van uw gegevens, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken of wijzigen.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken of de toestemming die u heeft verstrekt, wilt variëren, kunt u ons dit schrijven op het adres dat is vermeld in clausule 2 of ons op elk gewenst moment e-mailen op info@crystalshore-properties.com.

Gegevensopslag en de overdracht van uw gegevens

Als onderdeel van de diensten die u worden aangeboden, bijvoorbeeld via onze website, kan de informatie die u ons verstrekt, worden overgebracht naar en opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), omdat we externe webserver-hosts gebruiken om de website en sommige aspecten van onze service, die mogelijk buiten de EER zijn gevestigd, of servers buiten de EER gebruiken - dit is over het algemeen de aard van gegevens die zijn opgeslagen in the "cloud". Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor een van onze leveranciers werkt, bijvoorbeeld onze website serverhost, betalingsverwerkingsprovider of werken voor ons wanneer deze tijdelijk buiten de EER is. Als onderdeel van de services die u worden aangeboden, bijvoorbeeld via onze website, kan de informatie die u ons verstrekt, worden overgedragen aan en opgeslagen in landen buiten de EER. van de Europese Economische Ruimte (EER) omdat we externe webserver-hosts gebruiken om de website en sommige aspecten van onze service, die mogelijk buiten de EER zijn gevestigd, te leveren of servers buiten de EER gebruiken - dit is over het algemeen de aard van gegevens opgeslagen in "de cloud". Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor een van onze leveranciers werkt, bijvoorbeeld onze website serverhost, betalingsverwerkingsprovider of werkt voor ons wanneer deze tijdelijk buiten de EER is.

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens kan gebeuren als een van onze servers zich in een land buiten de EER bevindt of als een van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt.

Als u onze service gebruikt terwijl u zich buiten de EER bevindt, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen om u van deze diensten te kunnen voorzien.

Als we uw persoonlijke gegevens op deze manier buiten de EER overdragen of opslaan, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten blijven worden beschermd, zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Wanneer we leveranciers gebruiken die zijn gevestigd in de VS, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het privacyschild. Dit vereist dat ze vergelijkbare bescherming bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS.

Veiligheid

De overdracht van informatie via internet of e-mail is niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens niet garanderen terwijl u deze naar onze site verzendt; een dergelijke verzending is op eigen risico.

We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk worden weergegeven, verloren gaan of openbaar worden gemaakt. Zodra we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) zodat u toegang hebt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. U moet een wachtwoord kiezen dat iemand niet gemakkelijk kan raden.

In het geval van een datalek zullen we het ICO en u op de hoogte brengen in het geval dat de overtreding resulteert in een waarschijnlijkheid van verlies of schade aan u.

Data bewaring

De tijdsduur die we bewaren en de gegevens opslaan, hangt af van het doel waarvoor deze is verzameld. We slaan alleen gegevens op zolang dit nodig is om aan dat doel te voldoen, of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Het is een wettelijke vereiste dat we bepaalde gegevens over onze klanten en leveranciers ten minste zes jaar bewaren. Het type gegevens omvat contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens.

]Als u ons heeft gevraagd om marketingmateriaal te verstrekken, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat de toestemming door u is ingetrokken.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om informatie over uw computer te verzamelen voor onze diensten en om statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. Dergelijke informatie zal u niet persoonlijk identificeren - het zijn statistische gegevens over onze bezoekers en hun gebruik van onze Website. Deze statistische gegevens identificeren geen enkele persoonlijke informatie.

We kunnen ook informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik door een cookiebestand te gebruiken. Indien gebruikt, worden deze cookies automatisch naar uw computer gedownload. Dit cookiebestand wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, omdat cookies informatie bevatten die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons om onze Website en de service die we u bieden te verbeteren.

Alle computers kunnen cookies weigeren. Dit kan worden gedaan door de instelling in uw browser te activeren, waardoor u de cookies kunt weigeren. Let op: als u ervoor kiest om cookies te weigeren, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Waar we met adverteerders werken op onze Website, kunnen onze adverteerders ook cookies gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Dergelijke cookies (indien gebruikt) worden gedownload zodra u op advertenties op onze website klikt.

Uw rechten

De GDPR biedt u een reeks rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we verzamelen. U hebt het recht om:

a. Toegang tot uw persoonlijke gegevens. Dit recht staat algemeen bekend als het 'toegangsverzoek van de betrokkene' en stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens, tenzij we met recht kunnen aantonen dat het verzoek repetitief of overdreven is. We zullen binnen een maand reageren op alle legitieme verzoeken om toegang tot gegevens, maar het kan zijn dat we meer informatie van u nodig hebben om uw identiteit en de legitimiteit van het verzoek te bevestigen.

b. Verzoek om update van de persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens laten corrigeren.

c. Wissen van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen als er geen gerechtvaardigde reden is waarom we deze blijven bewaren en verwerken. We kunnen de gegevens mogelijk niet altijd verwijderen, bijvoorbeeld als er een lopende contractuele relatie tussen ons bestaat of als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

d. Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op toestemming of onze legitieme belangen (of die van een derde partij) als de rechtvaardiging voor het verwerken van de gegevens.

e. Beperk de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de basis waarop wij contact met u opnemen, variëren.

f. Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij. Wij zullen u, of een derde partij die u heeft gekozen, uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat verstrekken.

g. Vraag om uw persoonlijke gegevens naar u van naar een derde partij. Wij zullen u, van een derde partij die u heeft hebben gehad, uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat verstrekken.

U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen door ons te schrijven op het hierboven vermelde adres of per e-mail naar info@crystalshore-properties.com.

Links van derden

U vindt mogelijk links naar websites van derden op onze website. Als u op een koppeling naar een externe website klikt en die site bezoekt, staat u mogelijk toe dat die site bepaalde gegevens over u verzamelt en deelt. Deze websites moeten hun eigen privacybeleid hebben, dat u moet controleren. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid, wij hebben geen controle over hen.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor problemen met gegevensbescherming.

Als u toch een klacht wilt indienen, dan verwelkomen wij u graag voordat u contact opneemt met het ICO om te bekijken of we het probleem voor u kunnen oplossen.

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit beleid bijwerken om wijzigingen in de website en feedback van klanten weer te geven. Lees dit beleid regelmatig door om op de hoogte te blijven van hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen.

We verwelkomen alle vragen, opmerkingen of verzoeken die u mogelijk heeft met betrekking tot dit privacybeleid. Aarzel alstublieft niet contact met ons op te nemen.

Wat onze klanten denken

Dag Allemaal, Gewoon een klein briefje om enorm veel dank te zeggen voor al het werk dat tot een succesvolle verkoop heeft geleid (wat ik moet zeggen ging heel soepel). Zowel Pete als ik zijn erg blij met hoe professioneel je allemaal met deze verkoop omgaat. We zullen u zeker aanbevelen aan iedereen. Nogmaals hartelijk dank. Beste wensen,

Pete and Deirdre

Na eerst onderzoek te hebben gedaan naar makelaars aan de Costa del Sol, vond ik Crystal Shore! Waarschijnlijk het beste wat ik ooit heb gedaan. Het is zeldzaam in de wereld van vandaag om zulke hoge serviceniveaus te ontvangen, maar mijn vrouw en ik waren het erover eens dat het een uitstekende ervaring was. We hebben met veel leden van je team gesproken en ze hebben allemaal zo'n hoog serviceniveau geleverd dat we iedereen die op zoek is naar een accommodatie aan de Costa del Sol aanraden om je services te gebruiken. Je was vriendelijk, informatief en heel geduldig - we keken naar ladingen voordat we onze beslissing namen en je was er altijd om te helpen. Vooral Sarah, ze was geweldig! Vriendelijke groeten,

Carl

Ik wil je graag bedanken voor je tijd en geduld door me de verschillende eigenschappen te laten zien. Ook om de tijd te nemen om de vergaderingen met de bank & advocaat te organiseren, werd dit zeer op prijs gesteld. Uw hulp, advies en kennis maakten het kopen van een woning zoveel gemakkelijker en ik ben erg blij met de aankoop die ik heb gedaan. Nogmaals heel erg bedankt voor al je hulp en voor het op mij nemen, het maakte een moeilijke beslissing een zeer gemakkelijke en plezierige. Erg bedankt,

Andrew Wannan

Hallo Tony, Bedankt voor al je hulp in de afgelopen paar weken, we dachten niet dat we precies zouden vinden wat we wilden tijdens onze eerste reis, maar we hebben het gedaan en zijn jou en Jose heel dankbaar. Jose was erg behulpzaam en maakte wat een stressvolle paar dagen heel plezierig zou zijn geweest. Vriendelijke groeten,

Lorna & Simon

Ik had het geluk om contact op te nemen met Crystal Shores Properties en de vakkennis van Sasha veilig te stellen. Haar professionaliteit was uitstekend en ze was zowel goed geïnformeerd als ondersteunend zonder opdringerig te zijn. Ik heb haar al aan een collega aanbevolen binnen een paar dagen na thuiskomst, omdat ik er 100% zeker van ben dat ze hetzelfde hoge serviceniveau zal bieden. Sasha is erg goed georganiseerd en luisterde naar mijn doelen en doelstellingen van de aankoop. De hele procedure vanaf het eerste contact tot het beveiligen van het pand vervulde me met vertrouwen waarvan ik weet dat die te danken was aan het harde werk van Sasha. Vriendelijke groeten,

Louise

Na eerst onderzoek te hebben gedaan naar makelaars aan de Costa del Sol, vond ik Crystal Shore! Waarschijnlijk het beste wat ik ooit heb gedaan. Het is zeldzaam in de wereld van vandaag om zulke hoge serviceniveaus te ontvangen, maar mijn vrouw en ik waren het erover eens dat het een uitstekende ervaring was. We hebben met veel leden van je team gesproken en ze hebben allemaal zo'n hoog serviceniveau geleverd dat we iedereen die op zoek is naar een accommodatie aan de Costa del Sol aanraden om je services te gebruiken. Je was vriendelijk, informatief en heel geduldig - we keken naar ladingen voordat we onze beslissing namen en je was er altijd om te helpen. Vooral Sarah, ze was geweldig! Vriendelijke groeten,

Dale & Cheryl

Denkt u erover om
uw huis te verkopen?

Wilt u uw woning in Marbella verkopen? Met Crystal Shore Properties bent u in goede handen. Met meer dan 25 jaar ervaring in het helpen van klanten bij het verkopen van onroerend goed in en rond Marbella, kunnen wij u bij elke stap begeleiden!